د فابریکې چاپیریال

chefengqu

د محصول ساحه بشپړه شوه

baozhuang

د بسته کولو سيمه

dianyaqu

د ویلډینګ ډیپارټ

banchenping

د نیم محصول محصولاتو ساحه

jiagong

د پروسې زون

jianyanqu

د تفتیش ساحه